Rihla Media

Fardu Ain Dan Fardu Kifayah Dalam Kurikulum Pendidikan Islam

$22

Author: Mukhlas Nugraha

Type: Paperback

Pages: 169

Kajian ini merupakan suatu usaha untuk memahami kerangka pengkelasan dan pembahagian ilmu Islam yang diterima zaman berzaman dalam tradisi ilmu Islam. Pengkelasan dan pembahagian ilmu tersebut berdasarkan tuntutan pengajaran dan pembelajaran ilmu Fardu Ayn dan Fardu Kifayah. Huraian konsep pengkelasan dan pembahagian ilmu ini disoroti berdasarkan pandangan para ilmuwan Islam muktabar seperti Imam Muḥammad bin Idris al-Shāfi'i, Imam Abu Ḥamid al-Ghazali, Burhan al-Dīn al-Zarnuji, Abā Zakariyya Yahya al-Nawawi, bahkan termasuk tokoh semasa Syed Muhammad Naquib al-Attas. 

You may also like

Recently viewed