Penerbit UM

Aliran Kritik Hadis Semasa

$28

Author: Umar Muhammad Noor

Pages: 301

Type: Paperback

Dalam buku ini, Umar Muhammad Noor mengkaji dan menguji kepelbagaian metodologi yang diamalkan pengkaji hadis semasa dalam menentukan status kesahihan hadis. Beliau mengenal pasti tiga aliran yang mendominasi perbincangan kritik hadis semasa, iaitu Sufi, Salafi dan sebuah aliran baharu yang dinamakan Iḥyā’ Manhaj al-Mutaqaddimīn (IMM). Kajian beliau seterusnya difokuskan kepada metode kritik yang diamalkan oleh tiga tokoh hadis yang mewakili ketiga-tiga aliran tersebut, iaitu Maḥmūd Sa‘īd Mamdūḥ daripada aliran Sufi, Abū Isḥāq al Ḥuwaynī daripada aliran Salafi, dan Ḥamzah al-Malyabārī daripada aliran IMM. Selepas melacak aspek sejarah dan meneliti epistemologi ketiga-tiga aliran, penulis mendedahkan sebab sebab perbezaan pandangan ketiga-tiga tokoh aliran dalam menilai kesahihan hadis dengan membandingkan prinsip dan kaedah yang mereka amalkan dalam penetapan status perawi dan kebersambungan sanad, serta dalam menganalisis ‘illah dan menaiktaraf hadis lemah. Penulis selanjutnya mencadangkan tujuh kaedah praktikal untuk dijadikan panduan dalam berinteraksi dengan kepelbagaian pandangan yang sering dijumpai dalam perbincangan kritik hadis semasa. Kajian buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkini berkenaan perkembangan ilmu hadis pasca al-Albānī. Umar Muhammad Noor adalah pensyarah kanan di bahagian Pengajian Islam, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia. Beliau sering terlibat dalam pelbagai penyelidikan ilmiah berkenaan hadis dan dijemput oleh badan kerajaan dan swasta untuk membincangkan topik-topik yang berkaitan dengan hadis dan kemasyarakatan.

You may also like

Recently viewed