Nizamiyyah Publications

Aqidah Ahli Sunnah di Sisi Al-Imam Al-Nawawi

$14

Author: Imam al-Nawawi, Mohd Saiful Aqil Naim (terj)

Type: Hardcover

Pages: 66

Kefahaman Kerangka ‘Aqīdah Ahli Sunnah Berdasarkan Sharah Ṣaḥīḥ Muslim Dan Matan Al-Maqāṣid Al- Nawawiyyah Oleh Al-Imām Abī Zakariyyā Yaḥyā Bin Sharaf Al-Nawawī Al-Dimashqī (W.676h)

Karya ini merupakan karya pertama dalam bahasa Melayu yang menjelmakan kerangka umum ‘aqīdah ahli sunnah menurut Imam al-Nawawī. Penulis cuba menggali khazanah keilmuan Imam al-Nawawi dari dua karya beliau yang telah dinyatakan tersebut dalam usahanya menggambarkan pendirian Imam al-Nawawi dalam ilmu akidah.

Seterusnya penulis bukan sahaja sekadar menyenaraikan dapatan yang diperoleh malah mengolah semula gambaran umum tersebut dan memberi sentuhan baharu menjadikan karyanya lebih bermakna dan bermanfaat. Kitab ini memuatkan juga sedikit latar belakang Imam al-Nawawi untuk kita menelusuri hal-hal dan suasana yang melatari dan pengaruh dalam pembinaan manhaj dan pemikiran keilmuannya.

You may also like

Recently viewed