Nurul Anwar Bookstore

Cahaya Purnama Bagi Menerangkan Pendahuluan Kitab Pohon Agama Sultan Ala'u Al-Din Sulayman Shah

$14

Author: Nabeel Ozir

Pages: 180


Kitab ini mensharaḥkan Pendahuluan yang terdapat dalam Kitāb Pohon Agama. Terbahagi kepada tujuh faṣal, iaitu latar belakang Sulṭān 'Alā'u al-Dīn Sulaymān Shāh dan karya yang baginda hasilkan, peranan ibu bapa dalam mendidik anak, kayfiyyat mendisiplinkan anak, pembahagian 'ilmu, kelebihan menuntut 'ilmu, dan menjadi pendidik cemerlang. Sharaḥan meruju' kepada kitāb turāth dan mu'tabar dunyā Islām seperti yang dihasilkan oleh Imām al-Zarnūjī, Imām al-Ghazālī, Ibn Hajar al-'Asqalānī, Tāj al-Dīn al-Subkī, Shaykh Dāwūd al-Faṭānī, Tuan Minal, Raja 'Alī Ḥājī dan ramai lagi. Sesuai sebagai panduan 'umum kepada ibu bapa dalam mendidik anak-anak dan juga kepada para pelajar dalam menuntut ‘ilmu.

You may also like

Recently viewed