Maktabah at-Turmusy

Sullam Al-Munajah

$10

Author: Shaykh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani

Pages: 82

Type: Softcover

Kitab ini adalah kitab fiqih ringkas mengenai tuntutan perlaksanaan ibadah shalat, merangkumi cara-cara bersuci dan kaidah-kaidah perlaksanaan shalat menurut  Madzhab Imam al-Syafi'i.

Syekh Muhammad Nawawi membuat syarah sesuai dengan isi dalam kitab matan, yaitu bidang akidah dan bidang tuntunan shalat. Di bidang akidah, Syekh Nawawi menyusun syarah cukup panjang yang meliputi pembahasan tentang makna syahadat, sifat-sifat Tuhan, dan sifat-sifat Rasul, khususnya Nabi Muhammad Saw. Lalu mengenai tuntunan shalat secara praktis, dalam syarahnya, Syekh Nawawi menelaah al-Qur'an atau al-Sunnah, serta mengemukakan masalah-masalah dan pemecahannya lengkap dengan sumber pengambilannya.

You may also like

Recently viewed