Al-Hidayah

Syarah Matan Jauharah At-Tauhid

$16

Author: Al-Imam As-Syeikh Ibrahim Al-Laqqani
Penterjemah: Syeikh Syihabuddin Al-Haji

Page: 326

Buku ini membahaskan berkenaan ilmu Usuluddin yang membincangkan berkenaan Makrifatillah atau mengenal Allah. Di dalam buku ini dibahaskan perbincangan sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Nabi sama ada sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus. Di samping itu juga, dihadirkan perbahasan lain seperti hukum basmalah, hukum selawat dan taradhi, sejarah Ilmu Kalam, perbincangan ayat-ayat Mutasyabihat yang terdapat di dalam Al-Quran dan lain-lain perbincangan.

Buku ini dialih tulisan ke tulisan Rumi daripada kitab asalnya dalam tulisan Jawi tanpa sebarang pindaan dari segi Bahasa dan struktur ayat bagi mengekalkan maksud asal penulis dan bagi memudahkan para penuntut ilmu mengikuti pengajian dan membuat rujukan. 

Semoga usaha yang kecil ini diganjarkan sebaik-baik ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di samping memberi manfaat dan kefahaman yang jelas kepada masyarakat.

 

You may also like

Recently viewed